فال حافظ

فال حافظ

دل و دينم شد و دلبر به ملامت برخاست
که شنيدي که در اين بزم دمي خوش بنشست
شمع اگر زان لب خندان به زبان لافي زد
در چمن باد بهاري ز کنار گل و سرو
مست بگذشتي و از خلوتيان ملکوت
پيش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت
حافظ اين خرقه بينداز مگر جان ببري
گفت با ما منشين کز تو سلامت برخاست
که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست
پيش عشاق تو شب ها به غرامت برخاست
به هواداري آن عارض و قامت برخاست
به تماشاي تو آشوب قيامت برخاست
سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست
کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست

تعبیر فال : تعبیر این فال هنوز در دسترس قرار نگرفته است و درحال تکمیل شدن است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.